background © internetprojects

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Black Night Boomkampsweg 6 7245 WC LAREN GLD

Inschrijfnummer K.v.K. te Deventer: 08137331 ------------------------------------------------------------

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Black Night gevestigd te Laren Gld, hierna te noemen “de gebruiker”.

 2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst, indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn

  overeengekomen.

 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of

  opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de

  toepassing ervan.

 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene

  voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 6. In deze voorwaarden wordt het begrip “zaken” gehanteerd ter aanduiding van alle licht-, geluid- en

  beeldapparatuur, alsmede alle aanverwante producten en materialen, in de ruimste zin des woords, die de gebruiker verkoopt of verhuurt.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of

  aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 2. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle daarbij geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan de gebruiker te retourneren.

 3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven en promotiemateriaal, alsmede andere door de gebruiker verstrekte gegevens binden hem niet.

4. A.

Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.

Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht en/of zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk

  schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werk-

  zaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 3. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke fase als een

  afzonderlijke transactie beschouwd.

 4. Het risico betreffende zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

 5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de werkzaamheden

  te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werk- zaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

 8. De gebruiker is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

  1. de gebruiker tijdig kan beschikken over de voor het verrichten van de werkzaamheden

   benodigde gegevens en goedkeuringen. De wederpartij overlegt hierover met de

   gebruiker, indien hij dit nodig acht;

  2. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en)

   waar de werkzaamheden dienen te worden verricht;

  3. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die

   werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat

   deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;

  4. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is/zijn van overtollige

   materialen e.d.;

  5. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanlevering en opslag

   van apparatuur en hulpmiddelen;

  6. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor benodigde energie, zoals

   elektriciteit, gas, water, en dergelijke. De energiekosten zijn voor rekening van de

   wederpartij.

 2. De kosten voor voldoening aan voornoemde verplichtingen zijn voor rekening van de

  wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te

  beginnen, dan nadat aan alle voornoemde verplichtingen is voldaan en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. Ter zake aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, geleden door de

wederpartij. Kosten in verband met opgelopen vertragingen, dan wel kosten voor het verrichten

van extra werkzaamheden komen voor rekening van de wederpartij.

 1. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats waar de werkzaamheden

  moeten worden verricht.

 2. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of

  zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende

  kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

 3. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werkzaamheden blijkt, dat

  deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit- voering van de werkzaamheden mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.

 4. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 5. Meerwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden en zonodig schriftelijk te worden bevestigd. Meerwerk zal apart bij de wederpartij in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 7: TRANSPORT VAN BESTELDE ZAKEN

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

 3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's behoorlijk te verzekeren.

 4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en

  is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

 5. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de

  wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

ARTIKEL 8: EMBALLAGE

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden aan- c.q. afgeleverd, blijven eigendom van de gebruiker en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.

 2. De gebruiker is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. De gebruiker is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door de gebruiker bepaalde periode na de leveringsdatum.

 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.

 4. Indien het -ter beoordeling van de gebruiker- noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

ARTIKEL 9: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.

 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.

 1. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 8 van artikel 11 in aanmerking genomen.

 2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 4. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

 5. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts

  voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke

  schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

 6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de

  originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de

  wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.

 7. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk

  zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

 8. Ingevalvanterechtereclameszaldeschadewordenafgewikkeldkrachtenshetbepaaldein

  artikel 11.

ARTIKEL 10: BEPALINGEN M.B.T. HUUR EN VERHUUR VAN ZAKEN

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een huurelement voorkomt, gesloten tussen de gebruiker en de wederpartij en betrekking hebbend op beeld-, licht- en/of geluidsapparatuur en/of andere door de gebruiker te huur aangeboden zaken.

 2. De huurperiode, de huurprijs, eventueel de annuleringsregeling en specifieke afspraken met betrekking tot de te verhuren zaken worden vermeld in de huurovereenkomst.

 3. De gebruiker is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.

 4. De wederpartij dient de zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij onverwijld aan de gebruiker door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

 5. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen, transport en/of op- en afbouwwerkzaamheden buiten de schuld van de gebruiker, alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.

 6. De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade.

 7. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

 8. Defecten aan de gehuurde zaken almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

 9. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door de gebruiker, dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van de gebruiker.

 10. De gebruiker is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de gebruiker of diens gemachtigde toegang tot de gehuurde zaken wordt verleend.

 11. De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in goede staat en in de emballage waarin het is aangeleverd, op te leveren.

 12. Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door de gebruiker te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van de gebruiker op volledige schadevergoeding.

 13. De wederpartij heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van o.m. vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in de staat zoals deze door de wederpartij zijn ontvangen, komen voor rekening van de wederpartij.

 14. Tijdens de huurperiode is de wederpartij verplicht de gehuurde zaken te verzekeren tegen brand, inbraak, diefstal, roof, plundering, sabotage, storm- en waterschade en soortgelijke omstandigheden die buiten de schuld van de wederpartij tot schade kunnen leiden. De kosten van verzekering zijn voor rekening van de wederpartij.

 1. Dewederpartijvrijwaartdegebruikertegenaansprakenvanderden,welkeaanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door de gebruiker via verhuur ter beschikking gestelde zaken.

 2. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan de gehuurde zaken weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruike af te staan.

 3. In geval van beslaglegging op de gehuurde zaken, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan de gebruiker te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van de gebruiker.

 4. Het is de wederpartij verboden over de gehuurde zaken anders te beschikken dan als houder voor de gebruiker en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de gehuurde zaken bevoegd is.

 5. De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat de wederpartij:

  • -  in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt;

  • -  surséance van betaling verkrijgt of aanvraagt;

  • -  onder curatele of bewind wordt geplaatst;

  • -  zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;

  • -  bodembeslag wordt gelegd namens de fiscus;

  • -  op andere wijze het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen verliest.

   ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.

 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.

 4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.

5. A.

In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.

 1. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen de gebruiker en de wederpartij gelden.

 2. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de zaken; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

 3. In geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

 4. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

 1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

 2. voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, apparatuur, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;

 3. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van de wederpartij of een derde namens de wederpartij aan de gebruiker;

 4. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde namens de wederpartij wijzigingen in geïnstalleerde zaken heeft uitgevoerd, dan wel zelf installatiewerkzaamheden heeft verricht zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

10. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de apparatuur, zaken, materialen, etc. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

ARTIKEL 12: BETALING

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:

  A. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

  B. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

  C. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

 3. Ter keuze van de gebruiker kan in omstandigheden, zoals hiervoor in lid 2 bepaald of in hiermee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten, totdat de betaling is geschiedt of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. in verzuim zijn, indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. A.

Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van door de gebruiker samengestelde en geassembleerde licht-, geluid- of beeldconfiguraties en ontwerpen, rapporten, tekeningen, software modellen en dergelijke die op deze configuraties betrekking hebben.

 1. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.

 2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 15: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT/BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 17: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet- nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur-

verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 18: ANNULERING/ONTBINDING

 1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

  B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.

 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.

 4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

 3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.